Jak se stát členem ZO ČSV Kopřivnice


Přihlášky - formuláře naleznete ne webu Českého svazu včelařů zde. (Část s formuláři přihlášek je nadepsána "Přihláška za člena českého svazu včelařů".) Vyplněnou přihlášku přijímá jednatel spolku, případně kterýkoli člen výboru spolku nebo včelařský důvěrník. Kontakty na jednatele a ostatní členy výboru naleznete na těchto webových stránkách zde, nebo v menu na levé straně: O nás -> Výbor.
Členem ZO Kopřivnice se může stát každý občan České republiky, který souhlasí se stanovami ČSV. Členství v klubu nabývá platnosti dnem zaplacení ročních členských příspěvků.

ČLENSTVÍ VE SVAZU, PRÁVA A POVINNOSTI


§29
Členství ve svazu

 1. Členství ve svazu je dobrovolné. Nikdo nesmí být ke členství ve svazu nucen. Ze svazu může každý svobodně vystoupit.
 2. Uchazeč žádá o přijetí za člena svazu písemnou přihláškou.
 3. Členy přijímá do svazu jeho jménem základní organizace.
 4. Evidenci členů svazu vedou příslušné základní organizace. Člen musí být v členské evidenci pouze v jedné základní organizaci – a to buď v té, v jejímž obvodu má své trvalé bydliště (právnická osoba sídlo), nebo v té, v jejímž obvodu má trvalé stanoviště včelstev, v odůvodněných případech i v jiné základní organizaci. Jestliže má člen trvalá stanoviště včelstev v obvodu více základních organizací, bude veden v členské evidenci v té z nich, u které se k evidenci přihlásí.
 5. Za člena svazu může být přijat každý občan, který dosáhl věku 10 let, bydlí na území České republiky, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. Za obdobných podmínek se může stát členem svazu cizí státní příslušník, který se zdržuje na území České republiky v souladu s právními předpisy.
 6. Přijetí nezletilého do svazu je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
 7. Svaz může jmenovat čestné členy. Podmínky čestného členství stanoví směrnice RV.
 8. Členství v ČSV vzniká přijetím za člena výborem ZO. Dokladem o členství je členská legitimace, kterou jménem svazu vyhotoví a vydá členovi základní organizace, která jej přijala za člena svazu a zapsala do členské evidence.
 9. Včelařský kroužek může být přijat za člena svazu základní organizací, v jejímž obvodu má sídlo škola nebo organizace, při které je organizován.
 10. Má-li člen včelstva umístěna na trvalém stanovišti v obvodu územní působnosti jiné základní organizace, než ve které je v členské evidenci, je povinen přihlásit je k registraci v této základní organizaci a spolupracovat s ní, zejména účastnit se jejích členských schůzí. Je povinen plnit usnesení orgánů registrující základní organizace, zejména ta ustanovení, která se týkají chovatelské práce a plnění organizačních opatření k léčení včelstev, a platit registrační příspěvek, je-li stanoven. Příslušná základní organizace je povinna ohlášenou registraci provést bez zbytečného odkladu po zaplacení registračního příspěvku, je-li stanoven. Dále je povinna zvát registrované členy na členské schůze. Formu registrace stanoví RV.
 11. Změní-li se u člena podmínky pro členskou evidenci, nebo rozhodne-li se člen v rámci daných možností k zařazení do členské evidence v jiné základní organizaci, požádá o vyřazení z evidence ve stávající základní organizaci a bez zbytečného odkladu o zařazení do evidence v jiné základní organizaci. Příslušné základní organizace provedou o tom záznam v členské legitimaci.
 12. Členství ve svazu zaniká:
  1. vystoupením, oznámení o vystoupení ze svazu podává člen písemně té základní organizaci, ve které je veden v členské evidenci,
  2. dnem 1. 1. kalendářního roku, na který nemá člen zaplacen členský příspěvek,
  3. uplynutím šedesáti dnů při převodu členské evidence, jestliže se člen v této lhůtě nepřihlásí do členské evidence u jiné základní organizace,
  4. vyloučením, poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti. O zániku členství vyloučením ze svazu rozhoduje výbor. K vyloučení člena ústředních a okresních orgánů ze svazu je nezbytný předchozí souhlas orgánu, jehož je vylučovaný členem,
  5. úmrtím člena,
  6. zánikem včelařského kroužku,
  7. zánikem právnické osoby.
 13. Člen, který byl vyloučen z ČSV, může být znovu přijat za člena ČSV nejdříve po uplynutí lhůty jednoho roku. Případné znovupřijetí člena kteroukoli ZO ČSV před uplynutím této lhůty je neplatné.
 14. Při zániku členství nevzniká členovi nárok na podíl z majetku základní organizace nebo svazu.
 15. ČSV vede v souvislosti s § 30 odst. 1 písm. f) seznam odběratelů z řad členů ČSV.

§30
Práva a povinnosti členů

 1. Členové svazu mají tato základní práva:
  1. účastnit se členských schůzí a projednávání všech otázek svazové činnosti v působnosti základní organizace,
  2. volit členy do orgánů svazu podle volebních řádů,
  3. být voleni po dovršení 18 let věku do všech orgánů svazu podle volebních řádů,
  4. obracet se s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány základní organizace a k příslušným vyšším svazovým orgánům,
  5. využívat výhod, které poskytuje svaz svým členům,
  6. odebírat časopis Včelařství, případně místo něj podle zásad přijatých RV ČSV jiná periodika,
  7. být účastníkem řízení v rámci ČSV, jehož je stranou.
 2. Členové jsou povinni:
  1. a podílet se na svazové činnosti, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni,
  2. b včas platit stanovené příspěvky nebo odsouhlasené členské nebo účelové a registrační příspěvky,
  3. c podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů,
  4. d plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů přijatá v rámci jejich kompetence,
  5. e znát a dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz, zejména varroázy a moru včelího plodu a při přesunu včelstev,
  6. f spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev,
  7. g zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň.

Pokud Vás zajímá celé znění stanov Českého svazu včelařů, pak si je můžete aktuální znění zobrazit, nebo stáhnout přímo od ČSV. pdf Stanovy Českého svazu včelařů, o. s.


Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz